Dead-time correction

Ngữ nghĩa & Giải thích

[Sự, số] hiệu chính do thời gian chết (của ống đếm)

Xem thêm từ liên quan