Democracy

Ngữ nghĩa & Giải thích

Tính dân chủ.

nuclear ~ tính dân chủ hạt nhân

Xem thêm từ liên quan

Xem thêm Từ phổ biến