Discordant

Ngữ nghĩa & Giải thích

Không phù hợp

Xem thêm từ liên quan