Double-stage

Ngữ nghĩa & Giải thích

Hai tần , hai bậc

 

 

 

 

Xem thêm từ liên quan

Xem thêm Từ phổ biến