Electromotive Force (Self Induced)

Ngữ nghĩa & Giải thích

An emf that arises in inductances when their self field changes.

Suất điện động tự cảm

Xem thêm từ liên quan

Xem thêm Từ phổ biến