Electronic computer

Ngữ nghĩa & Giải thích

Máy tính điện tử

Xem thêm từ liên quan

Xem thêm Từ phổ biến