Epithermal capture

Ngữ nghĩa & Giải thích

Sự bắt trên nhiệt, sự bắt trên (tới) hạn

Xem thêm từ liên quan