First-order corrections of energy

Ngữ nghĩa & Giải thích

Bổ chính bậc một của năng lượng

Xem thêm từ liên quan

Xem thêm Từ phổ biến