First-order corrections of wave function

Ngữ nghĩa & Giải thích

Bổ chính bậc một của hàm sóng

Xem thêm từ liên quan

Xem thêm Từ phổ biến