Heat capacity theory

Ngữ nghĩa & Giải thích

Lý thuyết nhiệt dung

Xem thêm từ liên quan

Xem thêm Từ phổ biến