High-frequency cable

Ngữ nghĩa & Giải thích

Cáp cao tần

Xem thêm từ liên quan

Xem thêm Từ phổ biến