Incoherent light

Ngữ nghĩa & Giải thích

Light consisting of waves that are not in step

Xem thêm từ liên quan

Xem thêm Từ phổ biến