Liquid cooling

Ngữ nghĩa & Giải thích

Sự làm [nguội, lạnh] bằng chất lỏng

Xem thêm từ liên quan

Xem thêm Từ phổ biến