Luminous flux

Ngữ nghĩa & Giải thích

Flow of light from source measured in lumens.

Quang thông- thông lượng sáng

Xem thêm từ liên quan