Metallic Bond

Ngữ nghĩa & Giải thích

liên kết kim loại

Xem thêm từ liên quan