Newtonian cosmology

Ngữ nghĩa & Giải thích

Vũ trụ học Newton

Xem thêm từ liên quan

Xem thêm Từ phổ biến