Oblique coordinate

Ngữ nghĩa & Giải thích

Tọa độ xiên

Xem thêm từ liên quan

Xem thêm Từ phổ biến