Photographic contrast

Ngữ nghĩa & Giải thích

Sự tương phản (của) kính ảnh

Xem thêm từ liên quan