Piezoelectric constant

Ngữ nghĩa & Giải thích

Hằng số áp điện

Xem thêm từ liên quan

Xem thêm Từ phổ biến