Power conversion

Ngữ nghĩa & Giải thích

Sự biến đổi năng lượng

Xem thêm từ liên quan

Xem thêm Từ phổ biến