Purely mathematical solution

Ngữ nghĩa & Giải thích

Nghiệm thuần túy toán học 

Xem thêm từ liên quan