Remote control

Ngữ nghĩa & Giải thích

Sự điều khiển từ xa

Xem thêm từ liên quan

Xem thêm Từ phổ biến