Sharp Boundary

Ngữ nghĩa & Giải thích

Giới hạn rõ rệt

Xem thêm từ liên quan

Xem thêm Từ phổ biến