Television camera

Ngữ nghĩa & Giải thích

Máy truyền hình

Xem thêm từ liên quan

Xem thêm Từ phổ biến