Unit cell

Ngữ nghĩa & Giải thích

Ô (mạng) đơn vị

Xem thêm từ liên quan

Xem thêm Từ phổ biến