Vacuum energy

Ngữ nghĩa & Giải thích

Năng lượng chân không

Xem thêm từ liên quan