Virial coefficient

Ngữ nghĩa & Giải thích

Hệ số virian

Xem thêm từ liên quan

Xem thêm Từ phổ biến