Voltaic battery

Ngữ nghĩa & Giải thích

Bộ pin

Xem thêm từ liên quan

Xem thêm Từ phổ biến